Algemene voorwaarden

Artikel 1

Huurder is verplicht om, vooraf aan de overeenkomst een geldig legitimatiebewijs of een kopie hiervan achter te laten tijdens de duur van de overeenkomst.
1.1
De huurder is aansprakelijk voor alle schade aangebracht aan het gehuurde materiaal tussen het moment van afhalen of bezorgen van het materiaal tot het moment van het terugbrengen of ophalen van het materiaal. Geconstateerde schade wordt direct of achteraf aan de huurder in rekening gebracht. Dit geldt ook voor vermissing.

1.2
De door huurder gehuurde materialen worden schoon, droog en in goede staat geleverd en dienen zo ook weer te worden teruggebracht op de dag volgend op de huurdag of in overleg. Zo niet dan worden schoonmaakkosten berekend.

1.3
Reparatiekosten aan het gehuurde materiaal zullen aan huurder worden doorberekend.

1.4
De huurder is verplicht om elke schade en alk gebrek aan het gehuurde materiaal te melden. Zonder toestemming van Alles………en nog meer! mag de huurder niet tot reparatie overgaan.

1.5
Indien het gebrek of de schade aan de gehuurde materialen buiten de schuld van de huurder is ontstaan, heeft huurder recht op vervanging van het betreffende materiaal gedurende de duur van de overeenkomst.

1.6
Over te laat teruggebrachte gehuurde materialen wordt minimaal 1 dag en maximaal het werkelijk aantal dagen te laat volledig doorberekend.

Artikel 2 Verplichtingen huurder

2.1
De huurder is verplicht de gehuurde materialen te gebruiken volgens deze overeenkomst en in het bijzonder om: geen veranderingen aan de gehuurde materialen aan te brengen , Alles………en nog meer! te allen tijde toegang tot de gehuurde materialen te verschaffen aanspraken van derden af te wijzen en Alles………en nog meer! te vrijwaren. Onderverhuur en beschikbaarstelling aan derden uitsluitend met schriftelijke toestemming van Alles………en nog meer!

2.2
Huurder dient zelf voor elektrische aansluiting (230V / 16A) en eventuele gemeentelijk vergunning te zorgen.

Artikel 3 Verzekering

3.1
De huurder draagt het volle risico en verantwoordelijkheid van de gehuurde materialen gedurende de tijd dat deze ter beschikking van de huurder is gesteld. Huurder zal dan materialen zonodig verzekeren en verzekerd houden tegen schade door verlies, diefstal en beschadiging, o.a. ten gevolge van brand of vandalisme.

Artikel 4 Aansprakelijkheid

4.1
Voor schade die aan de huurder of aan derden direct of indirect van de gehuurde attractie zou kunnen ontstaan, is Alles………en nog meer! niet aansprakelijk. Zelfs niet indien deze het gevolg mocht zijn van ondeugdelijk materiaal. Huurder zal Alles………en nog meer! ter zake voor aanspraken, inclusief aanspraken van derden, afwijzen.

Artikel 5 Betalingen

5.1.
De huursom dient contact te worden voldaan op de datum van de huurovereenkomst bij afhalen van het gehuurde of voor aanvang van het evenement.
De huursom kan ook via de bank betaald worden, dit dient dan uiterlijk 5 dagen voor aanvang van het evenement, of voor afhaaldatum van het gehuurde, bij ons op de bankrekening te staan.

5.2
Bij het afhalen van artikelen rekenen wij € 150,00 borg. Deze borg ontvangt u van ons retour zodra het verhuurartikel weer op tijd is teruggebracht, gevouwen en of ingepakt volgens de voorschriften en geheel schoon en vrij van schade.

Artikel 6 Prijzen

6.1
Alle genoemde prijzen zijn per dag en exclusief 21% BTW.
Eerste vervolgdag 75% van de daghuurprijs.
Tweede vervolgdag 50 % van de daghuurprijs.

Artikel 7 Annulering

7.1
Bij annulering van de overeenkomst door de huurder is deze een schadevergoeding verschuldigd van hetgeen de huurder bij de uitvoering van de overeenkomst had moeten betalen.

7.2
Annulering door huurder kan alleen schriftelijk en met opgave van reden. Annulering binnen 8 dagen na reservering is kosteloos.

Annulering tot 30 dagen voor levering is 20%.
Annulering binnen 30 dagen voor levering is 50%.
Annulering binnen 48 uur voor levering is 100%.

Artikel 8 Overmacht

8.1
Als tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt, dat volledige en juiste nakoming van de overeenkomst niet mogelijk is door omstandigheden hebben partijen het recht de overeenkomst te wijzigen.

Artikel 9 Diversen

9.1
Wijzigingen en aanvullingen van deze overeenkomst zijn slechts geldig indien schriftelijk overeengekomen. Mondelinge nevenafspraken, ook als zij voor de afsluiting van deze overeenkomst zijn gemaakt, zijn niet geldig voor zover zij met bovenstaande bepalingen in strijd zijn.

Artikel 10 Toepasselijk recht

10.1
Op alle door Alles………en nog meer! gesloten overeenkomsten en/of verrichte handelingen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

Artikel 11 Geschillen

11.1
Alle eventueel uit deze overeenkomst voortvloeiende geschillen worden met uitzondering van iedere andere rechter in eerste instantie berecht door de bevoegde rechter in het arrondissement ’s Gravenhage.